Cách nộp lệ phí hải quan online mới nhất

Cách nộp lệ phí hải quan online so với cách nộp lệ phí hải quan truyền thống sẽ giúp các doanh nghiệp giảm bớt được số lượng hồ sơ giấy tờ, tiết kiệm thời gian và các thao tác trong việc nộp lệ phí. Vậy cách nộp lệ phí hải quan online như thế nào, mời bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây!

1. Mức lệ phí hải quan phải nộp

Mức thu phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh được quy định tại Biểu mức thu phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh ban hành kèm theo Thông tư 14/2021/TT-BTC.

BIỂU MỨC THU PHÍ HẢI QUAN VÀ LỆ PHÍ HÀNG HÓA, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI QUÁ CẢNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số TT Nội dung thu Mức thu
1 Phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh 20.000 đồng/tờ khai
2 Phí hải quan kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 200.000 đồng/01 đơn
3 Phí hải quan cấp sổ ATA 1.000.000 đồng/sổ
4 Phí hải quan cấp lại sổ ATA 500.000 đồng/sổ
5 Lệ phí đối với hàng hoá quá cảnh 200.000 đồng/tờ khai
6 Lệ phí đối với phương tiện vận tải quá cảnh đường bộ (gồm: ô tô, đầu kéo, máy kéo) 200.000 đồng/phương tiện
7 Lệ phí đối với phương tiện vận tải quá cảnh đường thủy (gồm: tàu, ca nô, đầu kéo, xà lan) 500.000 đồng/phương tiện

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử đã ký có sửa được không, cách sửa như thế nào?

2. Nộp lệ phí hải quan online

Khoản 1, Điều 1 quy định Khoản 4, Điều 5, Thông tư số 13/2017/TT-BTC được bổ sung như sau:

“4. Các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại ngân hàng thương mại thực hiện nộp ngân sách nhà nước (NSNN) bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc nộp bằng tiền mặt tại ngân hàng thương mại để chuyển nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước (KBNN).”

Đối với phí, lệ phí hải quan doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn thực hiện nộp tiền phí, lệ phí theo tháng. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu nộp theo từng tờ khai hải quan sẽ được hướng dẫn cùng với thời điểm nộp tiền thuế.

3. Hướng dẫn cách nộp lệ phí hải quan online qua hệ thống cổng thanh toán 24/7

Nộp lệ phí hải quan online qua Epayment

Hệ thống Epayment thanh toán thuế và lệ phí hải quan.

Để có thể nộp lệ phí hải quan trên hệ thống cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 trên website https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login với yêu cầu:

– Người thực hiện: Doanh nghiệp, doanh nghiệp được ủy quyền

– Điều kiện thực hiện: Người sử dụng là doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên hệ thống VNACCS/VCIS và được đăng ký trên hệ thống 24//7 với vai trò người lập liệu.

Cách nộp lệ phí hải quan online được thực hiện qua các bước sau:

3.1. Nhập giấy nộp tiền lệ phí cho một tờ khai

Bước 1, Người sử dụng cần thực hiện chọn chức năng nhập GNT lệ phí. Tại bước này user phải thực hiện tra cứu tờ khai nợ thuế/ lệ phí. Sau đó nhập các thông tin lệ phí. Chọn chức năng <Ghi lại> Để chuyển lên vai trò phê duyệt. Cụ thể các bước thực hiện:

+ NSD thực hiện chọn trên menu <Nhập GNT lệ phí>. Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu thông tin nợ lệ phí của doanh nghiệp.

Tra cứu thông tin phí và lệ phí thủ tục hải quan

+ NSD được ủy quyền muốn tìm thông tin lệ phí thủ tục của doanh nghiệp XNK ủy quyền, NSD sẽ nhập thông tin mã số thuế tại ô đầu tiên tiêu chí đơn vị XNK để hiển thị thông tin doanh nghiệp cần nộp lệ phí

+ NSD kích chọn <Tìm kiếm>. Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai nợ lệ phí của doanh nghiệp.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

Lệ phí hải quan

+ Đối với trường hợp nhập giấy nộp tiền lệ phí cho một tờ khai: NSD thực hiện chọn tờ khai cần tìm, sau đó chọn chức năng <Nhập GNT lệ phí cho 1 tờ khai>. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin tờ khai nợ lệ phí.

Giấy nộp tiền lệ phí cho tờ khai

+ Đối với trường hợp nhập giấy nộp tiền lệ phí cho nhiều tờ khai, sau khi hệ thống hiển thị danh sách tờ khai nợ lệ phí của doanh nghiệp.  NSD chọn chức năng <Nhập GNT lệ phí cho nhiều tờ khai>. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin nhập giấy nộp tiền:

Giấy nộp tiền hải quan

+ NSD chỉ cần xem lại thông tin. Số tiền lệ phí đã được điền sẵn. 

+ NSD thực hiện nhập thông tin ngân hàng:

– Hệ thống sẽ hiển ngầm định một ngân hàng lên màn hình. Trong trường hợp có nhiều ngân hàng NSD có thể nhập mã số ngân hàng. Hệ thống sẽ hiển thị tên ngân hàng hoặc có thể chọn tên ngân hàng để hiển thị mã ngân hàng.

– Nếu có nhiều số tài khoản, NSD chọn số tài khoản để trích nợ.

+ NSD nhập thông tin diễn giải. Sau khi nhập các tiêu chí xong. NSD chọn <Lưu thông tin>. Hệ thống lưu thông tin và chuyển sang trạng thái chờ phê duyệt

+ NSD chọn <Thoát > để quay lại màn hình nhập số tiền.

Lưu ý: Việc nhập lệ phí này sẽ thực hiện như sau:

+ Hệ thống sẽ nộp lệ phí cho những tờ khai cũ nhất còn nợ, nộp dần cho đến hết tiền nộp.

+ Số tiền nộp từng tờ khai là 20 nghìn do vậy khi nộp nếu như NSD nộp tiền mà  tổng số tiền chia/ 20 nghìn mà còn số dư > 0 không đủ cho 1 tờ khai. Thì hệ thống sẽ cộng số dư vào tờ khai cuối cùng. Ví dụ: Số tiền nộp 110.000 đồng sẽ nộp tương ứng với 5 tờ khai, số tiền  dư sẽ là 10 nghìn đồng, 10 nghìn đồng này sẽ được gộp vào cho tờ khai số 5. Tờ khai số 5 sẽ nộp là 30 nghìn.

>> Tham khảo: Hướng dẫn cách nộp lệ phí hải quan online chi tiết nhất.

3.2. Phê duyệt tờ khai nộp tiền lệ phí

Bước 2, trường hợp khi chuyển phê duyệt, NSD thực hiện vào danh sách tra cứu các tờ khai đợi phê duyệt thuế/ Lệ phí. Các bước thực hiện như sau:

+ NSD vào menu nhập GNT thuế, phí, lệ phí để hiển thị danh sách phê duyệt 

Phê duyệt tờ khai

+ NSD vào menu chọn chức năng <Phê duyệt GNT lệ phí>. Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu, tìm kiếm GNT tiền lệ phí.

+ NSD chọn tìm kiếm. Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách GNT lệ phí (cả cho nhiều tờ khai và 1 tờ khai. Trong trường hợp GNT cho nhiều tờ khai thì số tờ khai sẽ hiển thị số tờ khai có 10 số 9  là “9999999999”. 

+ NSD chọn tờ khai cần phê duyệt. Chọn chức năng <Phê duyệt GNT lệ phí>. Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết.

Phê duyệt lệ phí

+ NSD có thể chọn lại ngân hàng, số tài khoản, sau đó chọn <Chuyển HQ>. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận “Bạn có muốn chuyển hải quan”:

Xác nhận thông tin hải quan

+ NSD chọn chức năng <Đồng ý>. Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra chữ ký số và nhập OTP.

+ NSD chọn chức năng <Xóa>. Hệ thống xóa GNT tiền này khỏi danh sách chờ phê duyệt và hủy bỏ GNT này

+ NSD chọn chức năng <Thoát>. Hệ thống thoát khỏi màn hình chi tiết GNT thuế.

3.3. Thực hiện cắm chữ ký số, nhập các bước OTP

Sau khi tìm kiếm sẽ hiển thị nội dung và chọn chức năng <phê duyệt>. NSD thực hiện cắm chữ ký số, nhập các bước OTP. Sau khi NSD chọn chức năng <Đồng ý>. Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra chữ ký số và nhập OTP.

  • Kiểm tra chữ ký số:

+ Trong trường hợp NSD chưa có chứng thư số hệ thống sẽ thông báo “Không lấy được thông tin chứng thư số”:

Thông tin chứng thư số

+ Trong trường hợp NSD có nhiều chứng thư số, NSD cần chọn 1 chứng thư số có thông tin chữ ký số mà NSD đã đăng ký ủy quyền trích nợ (Nếu NSD sử dụng USB lưu thông tin chữ ký số thì NSD cần cắm USB vào máy tính trước khi <Chuyển HQ>).

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Thông tin chữ ký số

+ NSD có thể phải nhập PIN code tùy thuộc nhà cung cấp chứng thư số.

Nhà cung cấp chứng thư số

+ Hệ thống thực hiện kiểm tra chữ ký số. Nếu đúng chữ ký số NSD đã đăng ký ủy quyền và được ngân hàng chấp nhận, hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận OTP.

  • Xác nhận OTP

Nếu đúng chữ ký số NSD đã đăng ký ủy quyền và được ngân hàng chấp nhận, hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận OTP

Xác nhận OTP

+ NSD nhập mã OTP và chọn nút <Chấp nhận>

+ Nếu quá thời gian 250 giây, NSD không nhập đúng mã OTP, hệ thống sẽ tự động hủy giấy nộp tiền.

+ Nếu nhập đúng mã số xác thực OTP hệ thống gửi vào email của NSD khi đăng ký thông tin ủy quyền, hệ thống xác nhận thành công với mã chứng từ của giấy nộp tiền này. 

Mã số chứng từ

Chú ý: NSD ghi nhận số mã chứng từ này để khi tra cứu đối soát với Ngân hàng hoặc Công chức hải quan khi việc trích nợ có vấn đề không thực hiện được

Sau khi thành công, hệ thống sẽ chuyển sang hệ thống HQ. Trong trường hợp không phê duyệt. Chọn <Không phê duyệt> hệ thống trả lại cho cán bộ lập chứng từ. Sau khi các GNT được hoàn tất. Hệ thống hải quan kiểm tra và chuyển dữ liệu sang hệ thống ngân hàng.

Hệ thống ngân hàng tiếp nhận, trả lời các trạng thái của GNT chuyển lại cho hệ thống hải quan. Hệ thống HQ tiếp nhận và ghi nhận trạng thái của GNT, Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin GNT.

4. Một số lưu ý khi nộp lệ phí hải quan online

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã nộp lệ phí hải quan qua các ngân hàng, tiền đã về tài khoản của cơ quan Hải quan nhưng hệ thống của cơ quan Hải quan không tự động trừ nợ, các tờ khai của doanh nghiệp vẫn bị treo nợ lệ phí hải quan.

Lý do dữ liệu trên giấy nộp tiền của các ngân hàng truyền sang hệ thống hải quan có một số thông tin sai như số tờ khai là “chín số 9” hoặc “mười một số 9”, thay vì phải ghi chính xác là 9999999999 (10 chữ số 9), hoặc loại hình không ghi là “N/A” nên tiền được chuyển vào hệ thống không tự động thanh khoản được.

Nguyên nhân: Người nộp lệ phí ghi sai thông tin trên Giấy nộp tiền qua ngân hàng, hoặc nhân viên ngân hàng khi nhập dữ liệu vào hệ thống không chính xác.

>> Tham khảo: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

Cách khắc phục: đề nghị khi thực hiện nộp tiền phí/lệ phí hải quan, người nộp thực hiện ghi thông tin trên Giấy nộp tiền lệ phí để Hệ thống hải quan tự động trừ nợ như sau: 

(1) Tên cơ quan thu: Chi cục nơi đăng ký tờ khai; 

Mã cơ quan thu của Chi cục nơi đăng ký tờ khai

Số tài khoản tạm thu “3511”; tại Kho bạc Nhà nước nơi Chi cục đăng ký tờ khai mở tài khoản.

Mã tiểu mục: 2663; mã chương: theo mã chương của từng doanh nghiệp.

(2) Trường hợp nộp lệ phí cho nhiều tờ khai, để Hệ thống tự động trừ nợ, cần ghi: số tờ khai là: 9999999999 (mười số 9); loại hình là: N/A (không xác định); ngày đăng ký là ngày nộp tiền lệ phí.

(3) Trường hợp nộp lệ phí cho từng tờ khai: ghi chi tiết số tờ khai, loại hình, ngày đăng ký của tờ khai.

Qua bài viết Cách nộp lệ phí hải quan online mới nhất hy vọng sẽ cung cấp được thông tin hữu ích đến bạn đọc. Ngoài ra, để được tư vấn miễn phí về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*