Ưu tiên sử dụng hóa đơn điện tử trong ngành y tế

02/10/2017 ChungNguyen 0

Cơ quan Bảo hiểm xã hội đề nghị cơ sở y tế sử dụng hóa đơn điện tử, khi cung cấp hóa đơn điện tử chuyển đổi cho cơ quan Bảo hiển xã hội hoặc cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.