Triển khai mở rộng hóa đơn điện tử và vấn đề bảo mật thông tin doanh nghiệp

hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Triển khai mở rộng hóa đơn điện tử vẫn còn gặp nhiều ý kiến lo ngại của không ít doanh nghiệp. Đó là những vấn đền về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là vấn đề bảo mật thông tin cho doanh nghiệp.

Ngày 14/10/2015, Chính Phủ đã đưa ra nghị quyết 36a/NQ-CP và ghi rõ về vấn đề thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, cơ quan thuế có trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ Nghị quyết ấy, Cơ quan thuế đã nhận thức sâu sắc nội dung yêu cầu về triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế trên phạm vi toàn quốc theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP tác động trực tiếp tới cộng đồng doanh nghiệp. Việc thực hiện nhiệm vụ này giúp giảm chi phí phát hành và sử dụng hóa đơn, thúc đẩy thương mại điện tử… Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế trước mắt cũng như lâu dài.

Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Mở rộng triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế cho biết: Từ nhận thức nêu trên, Tổng cục Thuế đã kịp thời tham mưu báo cáo Bộ Tài chính ban hành Quyết định thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế phù hợp theo thẩm quyền đối với 200 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến hết tháng 12/2016 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thí điểm được thông suốt.

Bên cạnh đó,  Tổng cục Thuế xây dựng kế hoạch tổng thể và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế.

Tổng Cục thuế đẩy mạnh công tác chuẩn bị triển khai hóa đơn điện tử

Để đáp ứng yêu cầu đề ra, ngành thuế đã và đang tập trung nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai hiệu quả chỉ đạo của Bộ Tài chính, Chính phủ. Theo đó, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định bổ sung quy định làm cơ sở pháp lý triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế. Bộ Tài chính sẽ ban hành các Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành.

Bộ Tài chính đang khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.

su-dung-hoa-don-dien-tu-va-van-de-bao-mat-thong-tin-doanh-nghiep

Rất nhiều đơn vị doanh nghiệp hưởng ứng sử dụng hóa đơn điện tử

Theo đó, sẽ quy định cụ thể nội dung hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế theo mục tiêu hướng tới là trong tương lai tất cả người nộp thuế bao gồm cả tổ chức và cá nhân kinh doanh (trừ cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ) đều thực hiện hóa đơn điện tử và định kỳ thực hiện chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế.

Đồng thời, ngành thuế nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước đã áp dụng thành công hóa đơn điện tử để tìm ra giải pháp thực hiện phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Hiện cơ quan thuế nhận được phản hồi của phía Hàn Quốc về vấn đề phối hợp trong việc chia sẻ kinh nghiệm thực hiện hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế.

Vấn đề cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Tổng cục Thuế đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan nghiên cứu xây dựng đề án tổng thể về ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức triển khai hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử xác thực của cơ quan thuế. Đề án thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt ngay cả khi cộng đồng doanh nghiệp tham gia trên diện rộng.

Tuy nhiên, để việc triển khai Nghị định 36a/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu quả, cần xã hội hoá sự tham gia của các tổ chức cung cấp dịch vụ thuế điện tử (T-VAN) thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế.

Vấn đề bảo mật thông tin khi có sự tham gia của nhà cung cấp dịch vụ T -VAN

Những doanh nghiệp tham gia có sự kiểm soát của nhà nước về điều kiện để trở thành T-VAN và cung cấp dịch vụ có chất lượng với chi phí phù hợp phục vụ cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sẽ có những quy định, trách nhiệm cụ thể đối với doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ trong việc bảo mật thông tin.

Ngành thuế từng bước xây dựng kho cơ sở dữ liệu về hóa đơn của doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý của nhà nước nói chung và quản lý thuế nói riêng, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chia sẻ, truy xuất thông tin trên nguyên tắc bảo mật, chia sẻ thông tin phù hợp.

Những vướng mắc cần tháo gỡ

Để đáp ứng đòi hỏi của Chính phủ điện tử và triển khai thành công, mở rộng sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế trên toàn quốc thì phía Cơ quan thuế đã đề nghị bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có xác thực. Cụ thể, bổ sung quy định tại các văn bản cấp Nghị định để nâng cao tính pháp lý và khả năng áp dụng của hóa đơn điện tử, hóa đơn  xác thực.

[01/04/2016 20:56:24] Hà N?i là m?t trong hai d?a phuong có s? lu?ng ngu?i n?p thu? l?n nh?t c? nu?c v?i hon 130.350 doanh nghi?p, t? ch?c kinh t?; g?n 154.600 h? cá th? và trên 3,3 tri?u mã s? thu? thu nh?p cá nhân. Trong d?t quy?t toán thu? nam 2016, di?n ra t? 29/2 d?n 1/4/2016, nh? d?y m?nh các hình th?c tuyên truy?n, h? tr? ngu?i n?p thu? (NNT) nhu: ?ng d?ng công ngh? thông tin vào qu?n lý thu?, khai thu?, n?p thu? di?n t?, cung c?p thông tin thu? cho 100% NNT b?ng hình th?c g?i thu di?n t?; dang t?i công khai chính sách thu?, slide bài gi?ng, c? cán b? tr?c ti?p d?n các DN, don v? có lu?ng h? so l?n d? ti?p nh?n x? lý h? so,... nên t?i C?c Thu? Hà N?i không còn tái di?n c?nh NNT ch? d?i n?p h? so chen chúc d?n d?n ùn t?c, gây cang th?ng cho c? NNT và co quan thu?. Trong ?nh: T?i C?c Thu? Hà N?i không còn tái di?n c?nh NNT ch? d?i n?p h? so quy?t toán thu? chen chúc d?n d?n ùn t?c, gây cang th?ng cho c? NNT và co quan thu? (ch?p ngày 31/3). ?nh: Hoàng Hùng - TTXVN

Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế  sẽ trở thành xu hướng mới 

Bên cạnh đó, Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính cần sửa đổi để phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và thực tế triển khai hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung quy định doanh nghiệp chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử về cơ quan thuế để có dữ liệu tập trung, thống nhất về hóa đơn phục vụ công tác quản lý.

Đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh không thuộc đối tượng thực hiện hóa đơn điện tử có chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế và người nộp thuế là cá nhân kinh doanh có quy mô lớn thì phải sử dụng hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, các điều kiện quản lý, bảo mật an toàn hệ thống thuộc trách nhiệm của các cơ quan liên quan phải đồng bộ, thông suốt, đảm bảo yêu cầu triển khai hóa đơn điện tử và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*