Tại sao báo cáo tài chính cần được kiểm toán?

Tại sao báo cáo tài chính cần được kiểm toán? Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động thường niên của doanh nghiệp, có thể được thực hiện bởi nội bộ doanh nghiệp hoặc đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập. Vậy vai trò, mục đích và ý nghĩa của kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

1. Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc Kiểm tra và xác nhận tính hợp lý, trung thực của các tài liệu, số liệu kế toán trên báo cáo tài chính, được thực hiện bởi các kiểm toán viên.

Quá trình kiểm toán báo cáo tài chính được thực hiện bằng việc thu thập thông tin và các bằng chứng kiểm toán để kiểm toán viên dễ dàng phân tích, đánh giá và đưa ra kết luận về mức độ trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính đã được kiểm toán so với các chuẩn mực hiện hành.

2. Tại sao báo cáo tài chính cần được kiểm toán?

Nội dung báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp.

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Vừa đảm bảo tính pháp lý, kiểm toán báo cáo tài chính khẳng định mức độ đúng sai, mang đến cho doanh nghiệp nhiều lợi ích.

>> Tham khảo: Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử cho công trình xây dựng.

2.1. Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính

Căn cứ theo Chuẩn mực kiểm toán số 200 ban hành kèm theo Thông tư 214/2012/TT-BTC:

“Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính là làm tăng độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo tài chính, thông qua việc kiểm toán viên đưa ra ý kiến về việc liệu báo cáo tài chính có được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không.

Đối với hầu hết các khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích chung, kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến về việc liệu báo cáo tài chính có được lập và trình bày trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không.”

Mặt khác, theo Điều 7, Luật Kiểm toán độc lập năm 2011:

Giá trị của báo cáo kiểm toán

 1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.
 2. Báo cáo kiểm toán tuân thủ đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.
 3. Báo cáo kiểm toán hoạt động đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.
 4. Báo cáo kiểm toán được sử dụng để:
 5. a) Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan;
 6. b) Cơ quan nhà nước quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
 7. c) Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.”

Như vậy, kiểm toán báo cáo tài chính có mục đích đánh giá và phản ánh tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính có phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành hay không.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

2.2. Có bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính?

Căn cứ theo Điều 33, Luật Kế toán năm 2015:

“Kiểm toán báo cáo tài chính

 1. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán thì phải được kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước khi công khai.
 2. Đơn vị kế toán khi được kiểm toán phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về kiểm toán.
 3. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán đã được kiểm toán khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có báo cáo kiểm toán kèm theo.”

Mặt khác, theo Khoản 1, Điều 37, Luật Kiểm toán độc lập năm 2011:

Đơn vị được kiểm toán

 1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:
 2. a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 3. b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;
 4. c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
 5. d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.”

Như vậy, theo các quy định trên thì chỉ một số trường hợp pháp luật kiểm toán và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác có quy định phải kiểm toán thì bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính trước khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước khi công khai.

>> Tham khảo: Cấu trúc và vai trò của thị trường tài chính.

2.3. Lợi ích của kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán là cơ sở định hướng cho doanh nghiệp.

Kiểm toán báo cáo tài chính mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:

 • Định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuân thủ và thực hiện pháp luật, các quy định của Nhà nước về tài chính – kế toán.
 • Đối với các trường hợp kiểm toán báo cáo tài chính bắt buộc, công việc này giúp doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ với cơ quan nhà nước.
 • Thông qua kiểm toán báo cáo tài chính, doanh nghiệp dễ dàng đánh giá được tình trạng “sức khỏe” tài chính để có những kế hoạch, quyết định phù hợp.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp xác định những lỗ hổng trong mảng tài chính – kế toán, kịp thời phát hiện những sai sót trọng yếu để khắc phục.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

3. Không kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính có bị xử phạt không?

Theo Điều 53, Nghị định 41/2018/NĐ-CP:
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán

 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với đơn vị thuê doanh nghiệp kiểm toán trong các trường hợp doanh nghiệp kiểm toán không được thực hiện kiểm toán theo quy định pháp luật.
 2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với đơn vị thuê doanh nghiệp kiểm toán không đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật.
 3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với đơn vị được kiểm toán không thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính tổng hợp và các công việc kiểm toán khác theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và pháp luật khác có liên quan.”

Như vậy, nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm toán báo cáo tài chính bắt buộc mà không thực hiện kiểm toán thì có thể bị xử phạt từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

>> Tham khảo: Quy định tính thuế TNCN giao dịch chứng khoán.

Trên đây là nội dung giải đáp cho vấn đề tại sao báo cáo tài chính cần được kiểm toán. Kiểm toán báo cáo tài chính là công việc thường niên và có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện kiểm toán nhằm có cái nhìn khách quan, đánh giá tình hình tài chính, phát hiện những sai sót để khắc phục và có những quyết định, kế hoạch đúng đắn.

Kết luận

Ngoài ra, nếu quý doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ quy định, xin vui lòng liên hệ E-invoice để nhận được tư vấn:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*