3 thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế theo từng hàng hóa, dịch vụ
description

3 thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế theo từng hàng hóa, dịch vụ

Với hình thức hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chuyển trực tiếp hoặc qua tổ chức trung gian dữ liệu hóa đơn đã lập lên cơ quan thuế. Tuy nhiên, thời điểm chuyển dữ liệu cho từng loại hàng