Hóa đơn điện tử bảo vệ doanh nghiệp
description

Hóa đơn điện tử bảo vệ doanh nghiệp

Hóa đơn điện tử có mã xác thực đã mang lại môi trường kinh doanh minh bạch công bằng hơn. Hiện nay, Tổng cục thuế đã xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hiện thực hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc.