Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2018
description

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hướng tiến tới bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2018. Doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử trong